آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی نوار ساحلی شیبکوه