درباره نویسنده‌ ای پایبند به باورهای اعتقادی است که به دنبال مضمونی مرتبط با باورهایش می گردد.

فیلم چراغ های ناتمام
پشتیبانی
دیدگاه 0